The Toldy family from Mohács A mohácsi Toldy család
Menü

Családfa

ToldyBlog

 

Toldy László

Toldy József és Bartos Etelka házasságából
Mohácson, 1883. X. 5-én született
TOLDY LÁSZLÓ.

Toldy László római katolikus vallású és molnár foglalkozású, malomtulajdonos, később kereskedő és végül bányász volt.

A Mohács és Vidéke helyi újságban neve 1900.IX.2-án (17 éves korában) tűnt fel:
"A Mohácsi Kat. Legényegylet múlt vasárnapi mulatsága alkalmával felülfizettek: .. Toldy László .. 40 f .." Az újság 1901.I.27-i számában
"A Mohácsi Kat. Legényegylet által f. hó 19-én rendezett táncmulatság alkalmával felülfizettek: .. Toldy László .. 80 f-t."

Vitéz uzsoki Szirmay Sándor: A Magyar Gyalogság. A magyar gyalogos katona története című könyvben a következő olvasható:
"Toldy László 1883. okt. 5. ny. bányász (volt gőzmalom tulajdonos) őrmester. Ősi tősgyökeres mohácsi nemesi család leszármazottja. 1904.októbertől szolgálta le a tényleges 3 évét Pécsett az 52-k kgye 7-ik szakaszánál. A világháború kitörésekor a 6/52-es munkásosztag szolgálat vezetőjeként ment ki a szerb harctérre. 1915.május 24-től az olasz hadszíntéren harcolt 1915. augusztus 29-ig, amikor Colticinnél megsebesült. Felgyógyulása után Szabadkán teljesített szolgálatot a 86.kir.gy.e.-nél a forradalomig. Nagyatyja Toldy József és édesatyja Toldy Ignác részt vettek az 1878-as Bosznia-i okkupációban."
(Névcsere. Helyesen: Nagyatyja Toldy Ignác, édesatyja Toldy József.)

Lakott Mohácson, Óbecsén, Kisbicsérden, Szentmihályon, Rákoshegyen, Solymáron, Csobánkán és Pilisvörösvárott.

Toldy László és Mladencsics Júlia
Toldy László & Mladencsics Júlia
Toldy László és Mayer Illik Ilona
Toldy László & Mayer Illik Ilona

Első házasságát 1907. X. 5-én kötötte Kaposszekcsőn, az 1889-ben született Mladencsics Júliával. Az esküvői tanú Toldy Frigyes Károly volt.
(Júlia apja: Mladencsics György; anyja: Riba Teréz; testvérei: Kálmán - Schmidt Annával nősült -, Lajos - Pál Rózsikával nősült -, Sándor és Mariska - Ritzl Bálinthoz ment feleségül - voltak).

Mladencsics Júlia Mohácson, 1912. IX. 12-én. d.u. 17,30 órakor hunyt el; 22 éves volt. Egy bálon meghült és tüdőgyulladást kapott.

A gyászjelentés 1912.évből:
"Alulírottak a magunk és a rokonság nevében szomorodott szívvel jelentjük, hogy a szeretett jó feleség, anya, leány, testvér és sógornőnk TOLDY LÁSZLÓNÉ szül.Mladencsics Juliska folyó évi szeptember hó 12-én délután fél 6 órakor életének 22.évében hosszas szenvedés és a halotti szentségek felvétele után meghalt. A boldogultnak hűlt teteme folyó évi szeptember hó 14-én délután 4 órakor fognak a Kossuth Lajos-utcai gyászházban beszenteltetni és onnét a róm. kath. sírkertben örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő szent mise-áldozat folyó hó 14-én reggel fél 7 órakor fog a Ferencrendiek templomában az Úrnak bemutattatni. Mohács, 1912.szeptember hó 13-án. Áldás és béke lengjen drága hamvai felett!"

Toldy Lászlóné gyászjelentése

Házasságukból született Lajos László és Ilona.

Második házasságát 1912. XII. 10-én kötötte a Mohácson, 1893. X. 1. napján született Illik Ilonával.
(Ilona apja: Illik Flórián; anyja: Graf Borbála voltak. Adatok vannak arról, hogy a családnak Dombováron voltak érdekeltségei.)

Illik Ilonát 1913. 04. 26-án örökbefogadta elhunyt nagymamájának, Mayer Antóniának testvére, Mayer Borbála magánzó, felruházva aMayer név viselésével és az egyenesági örökösödés jogával. Ettől kezdve viselte a Mayer Illik Ilona nevet.

Mayer Illik Ilona Pilisvörösváron, 1943.II.8-án halt meg.

Házasságukból született: László Alfonz József, Erzsébet Mária Valéria, László Marió, Györgyike Etelka Verona, Tibor Pál Antal és Etelka Lívia Beáta Vera.


Nagyítás

Toldy László Óbecsén malmot üzemeltetett, majd Csobánkára költözött, ahol építőanyag fuvarozással foglalkozott. Később Pilisvörösváron az akkori szénbányánál helyezkedett el és onnan ment nyugdíjba. Bérelte a bányavállalat által üzemeltetett pékséget is, ahol - rövid ideig - lánya, Toldy Erzsébet Mária Valéria volt segítségére.

A pilisi medencében a szénbányászat az 1850-es évekre vezethető vissza. 1895-ben megalakult a Budapestvidéki Kőszénbánya és Ipar Rt., melyet később a belga érdekeltségű Budapestvidéki Kőszénbánya Rt. vásárolt meg. 1904-ben Pilisvörösváron is elkezdték a mélyművelésű bányászatot

Fennmaradt egy Gödöllőn 1920. 05. 09-én kelt adásvételi szerződés, mely szerint Toldy László és neje Szalai Sándortól és nejétől megvásárolja az isaszegi 1365 telekkönyvi betétben az A.I. 12 sor 3189, 3190 hrsz. számú lakóházat, malmot tartalmazó ingatlant eszközökkel együtt, A tulajdonjog bejegyzésre került, de annak sorsáról továbbiakat nem tudunk.

A 40-es években, a zsidótörvények életbe lépésekor a nem zsidóknak igazolni kellett, hogy családjukban harmadiziglen nem található zsidó. Fennmaradt Toldy László 1941. 12. 20-án készült "Származási táblázat"-a:

Toldy László származási táblája 1941-ből
Nagyítás

Toldy László tüdőrákban halt meg Budapesten, 1963. II. 08-án (80 éves korában); Pilisvörösvárott, közös sírban nyugszik Toldy Lászlónéval (Mayer Illik Ilona), lányával, Toldy Györgyikével és férjével Herner Mihállyal, valamint Herner Erzsébettel.

Home

Copyright 2004-2010 Toldy Lajos& Dr. Adorján László